Skip to content
You are here: 首頁
2018年聖誕晚會節目 PDF 列印 E-mail

一、詩歌敬拜           
     
 

二、耶穌基督誕生主題經文    
     

三、證道  張德健長老


            
生命的追尋

 
四、獻詩   勝利堂詩班

       聖誕宣告+祢降生的那個夜晚

       +聖誕太神奇
+平安夜     

 

 
< 前一個   下一個 >